Termeni și condiții

Termeni și Condiții

Utilizarea site-ului https://intro.itschool.ro de către orice utilizator este condiționată de respectarea termenilor și condițiilor generale detaliate mai jos. Dacă alegeți să vizitați site-ul și/sau să accesați serviciile puse la dispoziție prin intermediul acestuia, vă asumați cunoașterea și acceptarea acestor termeni și condiții, care acționează drept Contract, între Furnizor și dumneavoastră.

Art. 1 Părțile contractante

A. S.C. CERTIPRIME S.R.L., cu sediul social în Timișoara, Bulevardul General Ion Dragalina Nr. 27, Et. 2, Cam. 10, Jud. Timiș, având cod unic de înregistrare 43754776 și nr. de ordine în Registrul Comerțului J35/678/2021, denumită în continuare Furnizor.

B. Persoană fizică sau juridică, care utilizează site-ul https://intro.itschool.ro și/sau achiziționează online serviciile disponibile pe site, curs (cursuri) online înregistrat(e), denumită în continuare Beneficiar.

Art. 2 Obiectul Contractului

2.1) Obiectul Contractului îl constituie vânzarea de către Furnizor a cursului (cursurilor) online înregistrat(e) disponibile pe https://intro.itschool.ro și furnizarea acestora conform prevederilor de mai jos.

Art. 3 Durata Contractului

3.1) Contractul intră în vigoare din momentul utilizării de către Beneficiar a site-ului și/sau achiziționării de către Beneficiar a cursului (cursurilor) online înregistrat(e) disponibile pe https://intro.itschool.ro prin intermediul mijloacelor de vânzare puse la dispoziție de către Furnizor.

3.2) Durata Contractului este nelimitată.

Art. 4 Valoarea Contractului și modalitățile de plată

4.1) Valoarea Contractului o reprezintă prețul de vânzare a cursului (cursurilor) online înregistrat(e) disponibile pe https://intro.itschool.ro și publicat pe https://intro.itschool.ro sau comunicat prin intermediul altor mijloace de promovare.

4.2) În scopul accesării integrale a cursului (cursurilor) online înregistrat(e) disponibile pe https://intro.itschool.ro, Beneficiarul va achita contravaloarea Contractului prin intermediul mijloacelor de vânzare puse la dispoziție de către Furnizor.

4.3) Pentru efectuarea plății, Beneficiarul își va crea un cont pe https://intro.itschool.ro, din secțiunea “Log-in / Cont nou” de pe site și va accesa pagina de plată aferentă cursului (cursurilor) online înregistrat(e).

4.4) Beneficiarul își poate creat cont pe https://intro.itschool.ro, din secțiunea “Log-in / Cont nou” de pe site și gratuit sau poate utiliza site-ul fără cont. Ca urmare, Beneficiarul va avea acces parțial la curs (cursuri) online înregistrat(e).

4.4) Plata se poate efectua online, prin card bancar, prin intermediul sistemului de plată Stripe.

4.5) Odată cu finalizarea plății, Beneficiarul va putea accesa integral cursul (cursurile) online înregistrat(e) pe site.

4.6) După efectuarea plății, Beneficiarul va primi pe email o confirmare de plată.

Art. 5 Obligațiile părților

A. Furnizorul se obligă: 5.1) Să pună la dispoziția Beneficiarului cursul (cursurile) online înregistrat(e) disponibile pe site, conform descrierii de pe site. 5.2) Să furnizeze serviciile achiziționate de către Beneficiar în cele mai bune condiții și la termenele stabilite.

B. Beneficiarul se obligă: 5.3) Să achite contravaloarea Contractului în condițiile și termenii plată impuși de către Furnizor. În cazul în care Beneficiarul nu onorează condițiile și termenii de plată specificați de către Furnizor, acesta din urmă este absolvit de obligația furnizării serviciilor. 5.4) Să nu pună la dispoziţia niciunui terţ, indiferent de metodă ori suport, cu titlu gratuit sau oneros, cursul (cursurile) online înregistrat(e) pus(e) la dispoziţia sa de către Furnizor, Beneficiarul având exclusiv dreptul de a folosi cursul spre îmbunătățirea abilităților personale.

Art. 6 Răspundere contractuală

6.1) Fiecare parte este răspunzătoare pentru îndeplinirea întocmai, integrală şi la timp a tuturor obligaţiilor asumate prin prezentul Contract.

6.2) Acceptarea termenilor și condițiilor site-ului se confirmă prin bifarea check-box-ului corespunzător din site și/sau prin efectuarea unei plăți online. Prin accesarea site-ului, crearea contului și utilizarea site-ului, dumneavoastră acceptați în mod expres și neechivoc termenii și condițiile site-ului în ultima lor versiune comunicată în cadrul site-ului.

6.3) Ulterior creării contului, utilizarea conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra termenilor și condițiilor site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale termenilor și condițiilor site-ului. Dumneavoastră sunteți responsabil pentru verificarea versiunii finale a termenilor și condițiilor ori de câte ori utilizați site-ul.

6.4) Părţile stabilesc de comun ca în cazul în care Beneficiarul pune la dispoziţia unui terţ cursul (Art. 5, punctul 5.4) acesta va fi ţinut la plata către Furnizor a sumei de 30.000 EURO/obligaţie încălcată cu titlu de daune-interese.

6.5) Părţile stabilesc de comun ca în cazul în care Beneficiarul încalcă oricare dintre obligaţiile privitoare la clauza de confidenţialitate, acesta va fi ţinut la plata către Furnizor a sumei de 30.000 EURO/obligaţie încălcată, cu titlu de daune-interese.

6.6) Furnizorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet, pe perioada desfășurării Contractului.

Art. 7 Drepturi de proprietate intelectuală și clauza de neconcurență

7.1) Furnizorul deține toate drepturile cu privire la tot conținutul de pe https://intro.itschool.ro.

7.2) Reproducerea integrală sau parţială, prin orice mijloace, a tuturor informaţiilor, materialelor (video, audio, foto, text, ilustrații), actelor, datelor cu privire sau existente pe https://intro.itschool.ro este interzisă. În cazul încălcării acestei obligaţii, Beneficiarul va răspunde în condiţiile legii Nr.8/1996 republicată, Nr.74/2018 privind drepturile de autor şi drepturile conexe. De asemenea, sunt considerate confidențiale și manualele de lucru (prezentări, înregistrări video, suport de curs și altele), formatul cursului, procedurile de lucru, know-how, mărci, denumiri, etc.

7.3) Pe perioada de derulare a prezentului Contract, fiecare Parte va păstra confidențialitatea tuturor informațiilor sau a datelor cunoscute, indiferent sub ce formă ar exista, atât a celor direct legate de prezentul Contract, cât și a celorlalte date referitoare la cealaltă Parte, indiferent pe ce cale le-a aflat, sub sancțiunea rezilierii Contractului și a suportării daunelor cauzate celeilalte părți ca urmare a nerespectării acestei clauze.

7.4) Beneficiarul nu va putea folosi informaţiile obţinute utilizând site-ul, nici în timpul derulării Contractului şi nici ulterior pentru a desfăşura la rândul lui servicii similare.

7.5) Clauza de confidențialitate obligă partea care a ajuns în posesia unor astfel de informații să nu le divulge unei terțe părți, în niciun caz și sub nicio formă, cu excepția situațiilor prevăzute în normele imperative ale legii.

7.6) Înregistrarea cursului audio/video de către Beneficiar este strict interzisă.

7.7) Publicarea sau distribuirea acestor materiale de către Beneficiar este strict interzisă.

Art. 8 Forță majoră

8.1) Forța majoră este constatată de către o Autoritate competentă.

8.2) Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul Contract, pe toată perioada în care aceasta acționează. Exonerarea de răspundere nu operează în cazul obligațiilor a căror scadență a avut loc înainte de apariția cazului de forță majoră.

8.3) Îndeplinirea Contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

8.4) Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica cealaltă parte în termen de 3 zile, iar în termen de 5 zile va prezenta acte doveditoare emise de Autoritatea competentă. Termenele de 3 şi, respectiv de 5 zile curg de la apariţia cazului de forță majoră. Partea contractantă care se află în situația unei forțe majore are obligația de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

8.5) Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 1 (una) lună, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului Contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Art. 9 Politica de retur/anulare

9.1) În cazul în care Beneficiarul renunță din vina sa la serviciu, contravaloarea serviciului este nerambursabilă dacă: 9.1.1) Participantul solicită retur în termen de 14 zile calendaristice de la procesarea plății, însă a utilizat serviciul, și prin utilizare înțelegem parcurgerea cursului (cursurilor) online înregistrat(e) disponibile pe https://intro.itschool.ro, mai mult de 20% din totalul materialelor disponibile. Progresul Beneficiarului va fi disponibil pe site, în secțiunea “Progres curs”; 9.1.2) Participantul solicită retur după termenul de 14 zile de la procesarea plății. 9.2) Revendicările nejustificate și plângerile dovedite ca fiind neîntemeiate și abuzive, constituie temei pentru Furnizor pentru a solicita daune-interese.

Art. 10 Încetare

10.1) Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul Contract, de către una dintre Părți, în mod culpabil și/ sau repetat, dă dreptul Părții lezate de a considera Contractul de drept reziliat.

Art. 11 Soluționarea litigiilor

11.1) În caz de litigiu, părțile vor încerca rezolvarea acestuia pe cale amiabilă, iar în cazul în care acest lucru nu va fi posibil, acesta va fi soluționat de către instanțele competente din Timișoara.

Art. 12 Dispoziții finale

12.1) Părţile declară că înțeleg deplin efectele clauzelor prezentelor termeni şi condiţii şi că aceste clauze reflectă voinţa comună şi neîngrădită a părţilor.

12.2) Orice comunicare dintre părţi referitoare la termeni şi condiţii poate fi transmisă prin e-mail sau scrisoare, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

12.3) Modificarea termenilor şi condiţiilor poate fi făcută de către Furnizor fără acordul scris al părţilor contractante.

12.4) Clauzele termenilor şi condiţiilor se completează cu dispozițiile legale în vigoare.

12.5) Termeni şi condiţiile se supun dispoziţiilor legii române.

12.6) Termeni şi condiţiile nu aduc atingere niciunui alt Contract încheiat între părţi.

Protecția Datelor cu Caracter Personal

Va invităm să regăsiți în aceasta Secțiune, informații cu privire la modalitățile prin care S.C. CERTIPRIME S.R.L., de acum IT School, înregistrează, stochează, prelucrează și protejează datele/ informațiile transmise de către dumneavoastră prin intermediul vizitării și utilizării https://intro.itschool.ro (Site-ul), dar și informațiile transmise la liberă alegere prin email, telefonic sau fizic (verbal) în scopul achiziționării serviciilor disponibile pe site, conform GDPR.

Norme generale

Datele furnizate/ înregistrare în contextul definit anterior sunt importante. Aceste informatii ne ajuta sa imbunatatim experienta dumneavoastra alaturi de IT School, pe https://intro.itschool.ro. Datele furnizate/ înregistrate pot fi de natura nepersonala, de exemplu tipul de browser pe care-l utilizezi, momentul accesarii Site-ului sau sistemul de operare utilizat, precum si locatia, durata unei sesiuni pe Site (prin sesiune facem referire la durata de timp înregistrată din momentul accesarii Site-ului pana la părăsirea acestuia). Informațiile transmise de vizitator/ utilizator prin intermediul formularelor de pe Site - formulare de contact, formulare de creare cont, pot fi catalogate drept date cu caracter personal, iar acestea sunt stocate intr-o baza de date securizata. Aceste date pot fi catalogate drept date cu caracter personal pentru ca ne permit identificarea persoanei care a inițiat comunicarea (prin nume, numar de telefon, adresa de email și altele după caz). În funcție de obiectivele personale, dumneavostra alegeti sa furnizati aceste date în scopuri de informare sau achiziționarea a serviciilor.

2. Date cu caracter nepersonal

Datele cu caracter nepersonal, sunt acele informații care nu permit identificarea persoanelor în mod direct în momentul interacțiunii cu Site-ul, dar si in alte contexte.

2.1. Colectarea datelor cu caracter nepersonal

Aceste date pot fi inregistrate automat, în momentul accesarii Site-ului www.itschool.ro. Aceste informații sunt colectate prin Servicii furnizate de terți. Mai multe detalii se regasesc in secțiunea dedicată Politicii de Cookie-uri.

2.2. Prelucrarea datelor cu caracter nepersonal

Datele cu caracter nepersonal pot fi prelucrare în următoarele circumstanțe:

Marketing și studii de piata, promovare, comunicarea ofertelor generale și personalizate, mesajelor publicitare generale și personalizate direct sau prin intermediul tertilor. Emitere de rapoarte statistice si specifice de marketing.

2.3. Drepturile dumneavoastra Mai multe detalii se regasesc in secțiunea dedicată Politicii de Cookie-uri.

3. Date cu caracter personal

Colectarea datelor cu caracter personal, precum și prelucrarea acestor date, este realizata cu acordul dumneavoastra, daca aceste date au fost transmise direct, din proprie initiativa sau indirect prin completarea formularelor prezente pe site. Datele dumneavoastra personale vor fi prelucrate in scopurile menționate mai jos cu respectarea prevederilor legale, măsurilor de securitate și confidențialitate.

3.1. Colectarea datelor cu caracter personal

Utilizarea Site-ului, nu presupune și nu implica transmitere de date cu caracter personal din partea vizitatorilor/ utilizatorilor, însă în momentul în care alegeți sa interactionati cu Site-ul, implicit cu organizația IT School în scopul achiziționării serviciului sau solicitării de informații extra (indisponibile pe site), anumite date cu caracter personal vor fi solicitate prin intermediul formularul aferent acțiunii pe care doriți sa o intreprindeti. Mai jos se regasesc situațiile în care vizitatorii/ utilizatorii pot transmite date cu caracter personal:

Creare cont Achiziționare serviciu Completarea formularului de contact

Alte informații cu caracter personal pot fi solicitate/ prelucrate după caz.

3.2. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate în următoarele circumstanțe:

Furnizarea Serviciilor Comunicare Marketing și studii de piata, promovare, comunicarea ofertelor generale și personalizate, mesajelor publicitare generale și personalizate direct sau prin intermediul tertilor (MailChimp, ActiveCampaign) Gestionarea relațiilor cu clienții și/ sau potentialii clienti (transmiterea de oferte în raport cu Serviciile solicitate) Comunicarea cu autoritățile și instituțiile publice desemnate de lege în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale Arhivare și stocare Emitere de rapoarte statistice si specifice de marketing Soluționarea disputelor și litigiilor

3.3. Stocarea și retentia datelor cu caracter personal și securitatea acestora

Datele cu caracter personal sunt stocate intr-o baza de date securizata conform prevederilor legislative în vigoare.

Menținem informațiile personale atât timp cât este necesar sau permis în raport cu scopul pentru care aceste date au fost transmise inițial. Perioada de retentie se stabilește în funcție de durata contractuala, obligativitatea legală la care suntem supuși în momentul înregistrării contractelor și alte dispoziții juridice.

Pentru a preveni accesul neautorizat, a menține acuratețea datelor și a asigura utilizarea adecvată a informațiilor, am pus în aplicare controale fizice, tehnice și administrative rezonabile din punct de vedere comercial pentru a proteja informațiile. Retineti ca nicio metoda de transmitere pe internet sau o metoda de stocare electronică nu este 100% sigură.

IT School poate dezvălui informații cu caracter personal sau cu potențial caracter personal numai acelor terți care trebuie să cunoască acele informații în scopul prelucrării acestora sau prestarii Serviciilor, sau în contextul prevederilor legale pentru rezolvarea litigiilor, disputelor sau la cerința instanțelor judecatoresti/ guvernamentale.

IT School nu va vinde și nu va închiria sub nicio formă date cu caracter personal sau cu posibil caracter personal.

3.4. Drepturile dumneavoastra

Daca doriti sa solicitati, sa accesati, sa corectati/ rectificati sau restrictionati/ ștergeți informațiile personale transmise inițial ne puteți contacta la adresa de email hello@itschool.ro.

Puteți alege sau să nu primiți mesaje comerciale prin email urmând instrucțiunile de dezabonare din email sau ne puteți contacta la adresa de email hello@itschool.ro.

In solicitarea dumneavoastra va rugam sa precizati informatia și acțiunea pe care doriți să o implementam in raport cu datele dumneavoastra. Pentru protectia dumneavoastra vom actiona doar asupra datelor personale asociate adresei de email de pe care s-a efectuat solicitarea.

Vom raspunde solicitarii dumneavoastra în conformitate cu legislația în vigoare. Retine-ti că este posibil sa fie necesar să pastram anumite informații în scopuri de evidenta. Anumite date transmise catre IT School pot constitui elemente determinante pentru accesarea Serviciilor și derularea în condiții legale a activității contractuale.

Este posibil sa modificam, adaugă sau sa eliminam în orice moment porțiuni ale acestei Secțiuni, care vor intra în vigoare imediat după publicare. Este responsabilitatea dumneavoastra de a revizui aceasta Sectiune înainte de fiecare interacțiune cu IT School, implicit cu Site-ul https://intro.itschool.ro.